Nagroda O2018
– regulamin

Celem „Nagrody O” Celem Nagrody O jest uhonorowanie wyróżniających się twórców w obszarze polskiej kultury, pracujących zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Nagrody O (zwanej dalej „nagrodą”) jest wydawca O.pl Polskiego Portalu Kultury (zwanego dalej „portalem”) – O.pl Polski Portal Kultury Mikołaj Dunikowski, zwany dalej „wydawcą”, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Batorego 26/12, 31-135 Kraków, NIP 9372160383.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa prawa i obowiązki organizatora oraz laureatów i wyróżnionych. Zasady przyznawania nagrody określa wyłącznie regulamin, a wszelkie materiały promocyjne mają charakter informacyjny.

§ 2. Zasady przyznawania nagrody

1. Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach: sztuki wizualne i fotografia, literatura, teatr, muzyka, film, architektura, design. Laureaci wyłaniani są raz w roku spośród osób, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przyznanie nagrody znacząco wyróżniły się w jednej z siedmiu kategorii.
2. Nagroda przyznawana jest twórcom żyjącym, aktywnie działającym na polu kultury.
3. Laureatem nagrody może zostać indywidualny twórca, organizator życia kulturalnego, a także twórca zbiorowy, tj. grupa artystyczna, kolektyw kuratorski, zespół muzyczny itp.
4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przyznawania nagrody sprawuje Kapituła Nagrody, zwana dalej „kapitułą”, w której skład wchodzi redakcja portalu w swym aktualnym składzie (zwana dalej „redakcją”) oraz dwóch reprezentantów z ramienia wydawcy.

§ 3. Nominacje

1. Kandydaci do nagrody zgłaszani są przez kapitułę.
2. Każda osoba może wskazać dowolną liczbę kandydatów.
3. Spośród zgłoszonych kandydatów redakcja wybiera po trzech nominowanych w każdej kategorii.
4. Ostateczna lista nominowanych ogłaszana jest za pośrednictwem portalu.

§ 4. Nagroda

1. Kapituła wyłania po jednym laureacie w każdej kategorii.
2. Kapituła ma prawo do nie wyłonienia laureata w danej kategorii, jeśli kandydatury nie są zbieżne z celem i ideą nagrody.
3. Dopuszcza się przyznanie dowolnej ilości wyróżnień.
4. Nagrodę główną w każdej kategorii stanowi całoroczne – od momentu przyznania nagrody przez następne 12 miesięcy – wsparcie medialne dla laureata realizowane przez redakcję portalu, obejmujące wybrane typy publikacji: wywiady, newsy, artykuły, prezentujące zrealizowane oraz będące w toku działania twórcze laureata, publikowane na stronach serwisów wchodzących w skład portalu, tj. News.o.pl, Wydarzenia.o.pl, Magazyn.o.pl.
5. Nagrodę za wyróżnienie stanowi wywiad opublikowany na łamach portalu.

§ 5. Szczegółowe założenia nagrody

1. Redakcja odpowiada za tworzenie treści medialnych, tekstów, grafik, dotyczących przeszłych, bieżących i spodziewanych działań artystycznych laureata.
2. Redakcja ma prawo zlecić realizację poszczególnych treści bądź ich części autorom będącym współpracownikami redakcji portalu.
3. Realizacja założeń nagrody odbywa się na podstawie kalendarza ustalonego w porozumieniu z laureatem i wyróżnionym.
4. Redakcja proponuje rodzaje treści, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach nagrody. Laureat ma prawo wyboru rodzaju treści wchodzących w skład nagrody spośród przedstawionych propozycji.
5. Wywiady realizowane w ramach nagrody głównej oraz wyróżnień przechodzą proces autoryzacji.

§ 6. Wybór laureatów

1. Terminarz działań związanych z procesem wyłaniania laureatów nagrody ustala redakcja.
2. Nagroda przyznawana jest w wyniku dwuetapowego procesu selekcji.
3. I etap selekcji polega na wyłonieniu przez kapitułę trzech kandydatur w każdej kategorii. Lista kandydatur podawana jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu.
4. II etap selekcji polega na oddaniu głosu przez każdego z członków kapituły na jedną z kandydatur w każdej kategorii spośród wyłonionych w I etapie selekcji.
5. Laureatami zostają kandydaci z największą liczbą głosów uzyskanych w II etapie selekcji. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przeprowadzone zostaje powtórne głosowanie. Jeśli wówczas nie zostanie wyłoniony laureat, decydujący głos należy do osoby pełniącej funkcję kierownika redakcji portalu.
6. Wyróżnienia mogą być przyznawane przez kapitułę według uznania i w dowolnej liczbie.

§ 7. Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych

1. Termin ogłoszenia laureatów nagrody oraz wyróżnionych jest ustalany przez redakcję.
2. Redakcja ma obowiązek poinformować laureatów o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
3. Imiona i nazwiska laureatów oraz wyróżnionych publikowane są w portalu w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu.
4. Laureat ma prawo nie przyjąć nagrody, wysyłając wiadomość na adresy e-mail: nagroda@o.pl. W takim przypadku redakcja ma prawo do wyłonienia innego laureata w oparciu o kryteria wyboru określone w regulaminie. Wyróżniony ma prawo nie przyjąć wyróżnienia na tych samych zasadach.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. PPostanowienia regulaminu mogą być zmienione przez organizatora bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach portalu.
2. Organizator nie odpowiada za trudności w procesie realizacji założeń nagrody wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
3. Organizator nie odpowiada za trudności w procesie realizacji założeń nagrody wynikające z przyczyn zależnych od laureata lub wyróżnionego, w tym nieprzestrzegania przez niego przepisów regulaminu.
4. Naruszenie przez laureata lub wyróżnionego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, zasad lub postanowień regulaminu uprawnia organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez laureata lub wyróżnionego prawa do nagrody i/lub pozbawieniu tytułu laureata lub wyróżnionego. W takim przypadku redakcja ma prawo wybrać na jego miejsce innego kandydata, na podstawie zasad określonych w regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji założeń nagrody w przypadku niemożności kontaktu z laureatem lub wyróżnionym z powodu podania przez niego błędnych danych, adresu korespondencyjnego i innych.
6. Wszelkie informacje dotyczące konkursu uczestnicy mogą otrzymać, kontaktując się z redakcją pod adresami e-mail: nagroda@o.pl.
7. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie organizatora (pod adresem wskazanym w regulaminie), zostaje również udostępniony w portalu.
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR